Thực hiện Công văn số 5316/BGDĐT-KHCNMT ngày 18/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science năm 2021, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị và các tác giả có công trình công bố năm 2020 và năm 2021 trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín có trong chỉ mục trích dẫn của Web of Science (WoS) khẩn trương kê khai và nộp đầy đủ minh chứng về Phòng KH&HTQT theo hướng dẫn sau:

I. NGUYÊN TẮC KÊ KHAI

1. Mỗi công trình chỉ kê khai và nộp minh chứng duy nhất 01 lần. Các nhóm tác giả thống nhất và cử cá nhân đại diện kê khai, nộp minh chứng đầy đủ theo hướng dẫn.

2. Chỉ kê khai và nộp minh chứng các công trình đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Các công trình công bố trên các tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của Web of Science. Thời hạn công bố bao gồm: các công trình công bố mới trong năm 2021 (tính đến hết 30/11/2021) và các công trình công bố năm 2020 nhưng chưa được khen thưởng theo Quyết định số 4904/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo[1].

b) Công trình công bố của cán bộ, giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Vinh, trong bài báo ghi rõ địa chỉ cơ quan công tác là Trường Đại học Vinh.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TÁC GIẢ CÓ CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

1. Tác giả (các tác giả) có công trình công bố nghiên cứu kỹ nguyên tắc kê khai, thống nhất cử người đại diện khẩn trương kê khai và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Lưu ý: Tác giả đại diện kê khai cần kiểm tra kỹ danh sách khen thưởng gửi kèm để tránh việc nhầm lẫn khi kê khai khen thưởng 2 lần cho một công trình.

b) Tổng hợp file PDF toàn văn bài báo (bao gồm các thông tin: tên đầy đủ của tạp chí, mã chuẩn quốc tế ISSN, e - ISSN, …). Đánh số thứ tự các file đúng theo thứ tự danh sách kê khai.

2. Tác giả đại diện kê khai chính xác, đầy đủ thông tin yêu cầu theo Phụ lục 1 kèm theo và gửi hồ sơ về Phòng KH&HTQT qua địa chỉ email letd276@gmail.com. Hồ sơ bao gồm:

a) Phụ lục 1. Danh sách công trình (file excel).

b) File toàn văn bài báo.

Lưu ý: Để thuận tiện cho việc thống kê và thẩm định, Nhà trường yêu cầu các tác giả đại diện thống kê đầy đủ, chính xác các thông tin, đúng mẫu Phụ lục 1 trên file excel (không thống kê trên file word). Bản mềm Phụ lục 1 có thể download trực tiếp trên hệ thống IOffice của Nhà trường hoặc Subweb của Phòng KH&HTQT

3. Thời gian hoàn thành việc kê khai và gửi hồ sơ

Các tác giả đại diện phải hoàn thành việc kê khai trước 17:00 giờ, ngày 28/11/2021 để Phòng KH&HTQT có đủ thời gian thẩm định kết quả trước khi gửi trình Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tất các hồ sơ gửi sau thời hạn trên được xem là không hợp lệ và không được xem xét.

2.4. Tác giả đại diện kê khai theo dõi kết quả thẩm định của Phòng KH&HTQT và phản hồi ý kiến kịp thời theo để xác nhận kết quả hoặc sửa đổi, bổ sung (nếu có).

III. CÁCH TRA CỨU THÔNG TIN

Các tác giả tra cứu thông tin liên quan đến tạp chí theo các đường link sau:

1. Tra cứu thông tin tạp chí có trong chỉ mục trích dẫn của WoS tại địa chỉ:

https://mjl.clarivate.com/search-results

2. Tra cứu ranking của tạp chí (theo Scimago Journal & Country Rank) tại địa chỉ:

https://www.scimagojr.com/

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà khoa học có kết quả công bố, Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo và đôn đốc triển khai thực hiện nội dung công văn.

Tài liệu gửi kèm công văn này bao gồm:

2.1. Công văn số 5316/BGDĐT-KHCNMT ngày 18/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science năm 2021.

2.2. Phụ lục 1 (bản mềm có thể download trực tiếp trên IOffice hoặc Subweb của Phòng KH&HTQT).

2.3. Quyết định số 4904/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và danh sách các công trình được khen thưởng kèm theo quyết định.

Trong quá trình triển khai, mọi ý kiến trao đổi liên hệ trực tiếp TS. Đinh Đức Tài, Phó Trưởng phòng KH&HTQT, điện thoại 0912.920.299. Email: taidinhdhv@gmail.com.

Trân trọng./.

1cv_2730_thong_ke_bai_bao_wos.pdf

2_phu_luc_1_danh_sach_ke_khai.xlsx

3_qd_4904_cua_bo_gdanddt.pdf

cv_5316_bgdt_khen_thuong_bai_bao_wos_2021.PDF[1] Có Quyết định và danh sách công trình được khen thưởng kèm theo công văn