Thực hiện Công văn số 2375/BGDĐT-KHCNMT ngày 08/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục từ 2015 đến nay, nhằm cung cấp số liệu và các thông tin liên quan phục vụ việc tổng hợp, hoàn thiện báo cáo, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên; Viện Sư phạm Xã hội; Khoa Giáo dục; Khoa Sư phạm Ngoại ngữ; Khoa Giáo dục Thể chất nghiên cứu kỹ nội dung công văn yêu cầu để thực hiện. Cụ thể:

1. Tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục giai đoạn 2015 đến nay;

2. Thống kê các kết quả chính đã đạt được, bài học kinh nghiệm;

3. Kiến nghị, đề xuất nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học giáo dục.

4. Thống kê thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục từ năm 2015 đến nay (có xuất xứ từ các đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp) theo mẫu gửi kèm.

5. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế có trách nhiệm chủ trì phối hợp các đơn vị và cá nhân liên quan thu nhận và tổng hợp thông tin, hoàn thiện báo cáo và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn quy định.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các nội dung yêu cầu và gửi file báo cáo về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (qua địa chỉ email ptquynhnga@gmail.com) trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Gửi kèm công văn này là Công văn số 2375/BGDĐT-KHCNMT ngày 08/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bản mềm văn bản và các biểu mẫu có thể download trực tiếp trên IOffice hoặc subweb của Phòng KH&HTQT.

Trong quá trình triển khai, mọi trao đổi liên hệ TS. Đinh Đức Tài, Phó trưởng phòng, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế. Điện thoại: 0912.920.299. Email: taidinhdhv@gmail.com.

Trân trọng./.

20210609_3_202106090936426560.pdf

cv2375_0862021.pdf

bieu_mau_thong_ke_ket_qua_nckhgd_tu_nam_2015_den_nay.xls