Thực hiện Công văn số 492/SKHCN-QLKH ngày 02/06/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng 2025, nhằm cung cấp số liệu và các thông tin liên quan phục vụ việc tổng hợp, hoàn thiện báo cáo, Nhà trường yêu cầu: Trưởng các Khoa/Viện đào tạo, Trưởng các đơn vị liên quan và các nhà khoa học trong toàn Trường nghiên cứu kỹ nội dung Nghị quyết 06-NQ/TU, Công văn số 492/SKHCN-QLKH ngày 02/06/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An và các tài liệu gửi kèm; căn cứ tình hình thực tế, kết quả đã đạt được của đơn vị để đánh giá, báo cáo, đóng góp ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Trưởng các Khoa/Viện đào tạo

- Phổ biến rộng rãi nội dung công văn và các tài liệu kèm theo đến cán bộ, giảng viên và các nhà khoa học trong đơn vị;                               

- Căn cứ các kết quả đạt được của đơn vị, đối chiếu mục tiêu, một số nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết để đánh giá, tổng hợp các ý kiến của cán bộ, giảng viên và các nhà khoa học trong đơn vị, hoàn thiện báo cáo theo mẫu đề cương gửi kèm. Đặc biệt quan tâm phân tích thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thành công Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng 2025.

2. Các nhà khoa học trong toàn Trường

Trên cơ sở mục tiêu, một số nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết, căn cứ tiềm lực và điều kiện thực tiễn của Nhà trường để đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm thực hiện thành công Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng 2025.

Mọi ý kiến đánh giá, góp ý của các nhà khoa học gửi trực tiếp về địa chỉ email taidinhdhv@gmail.com.

3. Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm; Trung tâm Nghiên cứu - Khởi nghiệp sáng tạo; Phòng Đào tạo; Phòng Đào tạo Sau đại học; Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Bám sát mục tiêu, một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết, căn cứ các kết quả đạt được của Trường Đại học Vinh trong thời gian qua để đánh giá;

 - Phân tích thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp trong công tác quản lý, điều hành nhằm thực hiện thành công Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025.

4. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị và cá nhân liên quan, thu nhận và tổng hợp thông tin;

- Chịu trách nhiệm hoàn thiện báo cáo và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đúng thời hạn quy định.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các nội dung yêu cầu và gửi file báo cáo về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (qua địa chỉ email ptquynhnga@gmail.com) trước ngày 20 tháng 6 năm 2021.

Trong quá trình triển khai, mọi trao đổi liên hệ TS. Đinh Đức Tài, Phó trưởng phòng, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế. Điện thoại: 0912.920.299. Email: taidinhdhv@gmail.com.

Trân trọng./.

20210609_2_20210609102412439430.pdf

2_cong_van_yeu_cau_bc_so_khcn.pdf

3_nq06tu.PDF

de_cuong_bao_cao_nghi_quyet_06.doc