Căn cứ Quy định về quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Vinh (ban hành kèm theo Quyết định số 480/QĐ-ĐHV ngày 09/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh), để triển kịp thời triển khai, hoàn thiện và đưa vào ứng dụng các sản phẩm của đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2021, ngày 07/6/2021 Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1389/QĐ-ĐHV về việc thành lập Hội đồng thẩm định nội dung và kinh phí cho các đề tài.

Trong điều kiện dịch bệnh không thể tổ chức họp các Hội đồng thẩm định nội dung và kinh phí cho các đề tài, Nhà trường hướng dẫn và yêu cầu các thành viên Hội đồng, chủ nhiệm đề tài, các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện đầy đủ, đảm bảo chất lượng công tác thẩm định nội dung và kinh phí cho các đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2021. Cụ thể như sau:

Bước 1. Sau khi nhận được bản mềm hồ sơ đề tài do các chủ nhiệm gửi về, Phòng KH&HTQT chịu trách nhiệm gửi hồ sơ đề tài cho các thành viên hội đồng qua email. Hồ sơ gồm có:

1. Quyết định thành lập Hội đồng;

2. Thuyết minh và Dự toán kinh phí thực hiện đề tài;

3. Mẫu phiếu đánh giá, nhận xét (Mẫu 1);

4. Biên bản họp hội đồng (Mẫu 2).

Bước 2. Các thành viên Hội đồng căn cứ hồ sơ đề tài để đánh giá, nhận xét theo mẫu phiếu đánh giá gửi kèm (Mẫu 1).

Đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2021 là loại hình đề tài đặt hàng nhằm phục vụ nhiệm vụ của Nhà trường, đề tài được giao trực tiếp cho các cá nhân chủ trì, do đó loại hình đề tài này không có tính cạnh tranh. Vì vậy, trong bản nhận xét của mình, các thành viên Hội đồng tập trung các ý kiến góp ý nhằm giúp chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ đảm bảo tính khoa học và theo đúng quy định hiện hành.

Trong thời hạn 07 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ qua email, các thành viên Hội đồng gửi trả kết quả thẩm định của mình (Mẫu 1) về Phòng KH&HTQT qua địa chỉ email thaikhtb.dhv@gmail.com.

Bước 3. Phòng KH&HTQT chuyển kết quả phản biện và các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng cho Thư ký khoa học.

Bước 4. Thư ký khoa học có trách nhiệm:

- Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng;

- Trao đổi và thảo luận với các chuyên gia Ban nghiên cứu CDIO để thống nhất các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung;

- Hoàn thiện Biên bản theo mẫu gửi kèm (Mẫu 2).

Trong thời hạn 02 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng KH&HTQT gửi qua email, Thư ký khoa học chịu trách nhiệm hoàn thiện Biên bản (Mẫu 2) và xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng trước khi gửi về Phòng KH&HTQT qua địa chỉ email thaikhtb.dhv@gmail.com.

Bước 5. Trong thời hạn 01 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ do Thư ký khoa học gửi qua email, Phòng KH&HTQT có trách nhiệm gửi Biên bản (Mẫu 2) và các yêu cầu khác liên quan hồ sơ theo quy định tới các chủ nhiệm đề tài để biết và chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 6. Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm:

- Căn cứ các yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ đề tài của mình.

- Trong thời hạn 02 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu chỉnh sửa do Phòng KH&HTQT gửi qua email, chủ nhiệm đề tài gửi hồ sơ đề tài đã chỉnh sửa về Phòng KH&HTQT qua địa chỉ email thaikhtb.dhv@gmail.com.

Bước 7. Phòng KH&HTQT chịu trách nhiệm:

- Thu nhận hồ sơ đề tài đã chỉnh sửa;

- Trực tiếp giám sát việc chỉnh sửa, bổ sung;

- Hướng dẫn chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định trước khi trình Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt.

Trên đây là nội dung hướng dẫn công tác thẩm định nội dung và kinh phí đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2021, Nhà trường yêu cầu các thành viên hội đồng, chủ nhiệm các đề tài, các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện.

1_quyet_dinh_thanh_lap_hoi_dong_tham_dinh_1389_1.pdf

2_cong_van_huong_dan_tham_dinh_650.pdf

3_mau_1_phieu_danh_gia.docx

4_mau_2_bien_ban.docx