Thực hiện Công văn số 368/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch thực hiện đề tài, chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2023, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị phổ biến rộng rãi nội dung công văn (gửi kèm) đến các nhà khoa học, cán bộ - giảng viên trong đơn vị biết để tham gia đề xuất.

Trong quá trình đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2023, các tập thể, cá nhân nghiên cứu kỹ hướng dẫn và các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

1. Công văn số 368/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch thực hiện đề tài, chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2023.

2. Đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, việc đề xuất tuân thủ theo các quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đối với chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ, việc đề xuất tuân thủ theo các quy định tại Thông tư số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên cơ sở đề xuất của tập thể, cá nhân trong đơn vị, Hội đồng Trường/Viện/Khoa có trách nhiệm tư vấn, lựa chọn nhiệm vụ KH&CN phù hợp, hoàn thiện phiếu đề xuất theo mẫu quy định (gửi kèm) và gửi về Trường (qua Phòng KH&HTQT). Bản mềm gửi về địa chỉ email taidinhdhv@gmail.com) trước 17 giờ, ngày 21 tháng 02 năm 2022.

Để kịp thời gian họp hội đồng xét chọn và hoàn thiện hồ sơ gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tập thể và cá nhân gửi đề xuất sau thời hạn quy định trên sẽ không được tiếp nhận và xem xét.

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến nội dung văn bản này đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị biết và tham gia đề xuất đề tài, chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2023.

Văn bản gửi kèm công văn này gồm có:

1. Công văn số 368/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch thực hiện đề tài, chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2023.

2. Mẫu 01: Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

3. Mẫu 02. Phiếu đề xuất Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ.

Trong quá trình triển khai, mọi trao đổi liên hệ trực tiếp TS. Đinh Đức Tài, Phó trưởng Phòng KH&HTQT. Điện thoại: 0912.920.299. Email: taidinhdhv@gmail.com.

De_xuat_de_tai_cap_bo_2023.pdf

1_congvan_368bgddt.pdf

2_mau_01_de_xuat_de_tai_2023.docx

3_mau_02_de_xuat_chuong_trinh_2023.docx