Các vị trí tuyển dụng:

1. Phó Tổng Giám đốc Tuyển dụng (Đa ngành, ưu tiên lĩnh vực ngân hàng)

2. Phó Giám đốc Khối Nhân sự Tập đoàn

3. Trưởng phòng Đào tạo

4. Trưởng Phòng Nhân sự Hành chính

5. Phó Phòng Vận hành Tuyển dụng

6. Chuyên viên Tuyển dụng (Lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng)

7. Chuyên viên Đào tạo

8. Chuyên viên Vận hành Tuyển dụng

9. Chuyên viên Tạo nguồn và Digital Marketing (Tuyển dụng)

10. Chuyên viên Nhân sự Hành chính

Vui lòng liên hệ: thevinhvn2001@gmail.com.